Εγγραφή Μελών

Κριτήρια Εγγραφής

για τα μέλη

Σύμφωνα με το νομοθετικό σχέδιο (Αρ. 75 (Ι)/2013) το οποίο έχει ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2013, τα άτομα τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στον Παγκύπριο Σύλλογο Εγγεγραμμένων Ποδολόγων θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος τριετούς τουλάχιστο φοίτησης ή ισότιμου πτυχίου που είναι αναγνωρισμένο στο κράτος μέλος απόκτησής του και είναι κατοχυρωμένο το επάγγελμα του ποδολόγου.
  • Κατά την διάρκεια φοίτησής τους (δηλαδή, συνολικά όλα τα έτη) να έχουν αποκτήσει περίπου 1000 ώρες κλινικής άσκησης.

Άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκούν το επάγγελμα του ποδολόγου στην Κύπρο πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ποδολόγων και να έχουν άδεια άσκησης του επαγγέλματος, τα οποία εξασφαλίζονται από το Συμβούλιο Εγγραφής των Ποδολόγων και βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων.